Všetci chcú Vaše dobro… Nenechajte si ho vziať! ®

Vzdelávanie je prispôsobené pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ a pre žiakov stredných škôl. Každý okruh je vhodné so žiakmi prebrať v dvoch 45 min. vyučovacích hodinách. Prednášky sú otvorené, t.z. prednášajúci nadnesie tému a vyzve žiakov aby kládli otázky, v odpovediach vysvetľuje samotnú matériu prednášky. Účastníci v diskusii hľadajú východiská.

V prípade záujmu je možné zrealizovať aj právny seminár pre žiakov školy, formou krúžku po vyučovaní, alebo simulovaný súdny spor.

Ja, právo a SR Právo, právny štát, právna istota; spôsobilosť na práva a povinnosti, spôsobilosť na právne úkony.
Ja ako občan a človek Základné ľudské práva a slobody; ústava SR.
Ja a moja rodina Moje práva, moje povinnosti, povinnosti rodičov, práva rodičov; rodičovstvo, manželstvo, rozvod.
Dědiství aneb *hošigutntág Kto, čo, kedy a koľko dedí. A môže človek robiť so svojim majetkom čo chce? A do kedy?
Zodpovednosť v živote Občianska zodpovednosť, bezdôvodné obohatenie; náhrada škody.
Ja a škola Práva a povinnosti žiaka, školy; význam vzdelania.
Ja ako spotrebiteľ Právne úkony vo svojom mene, spotrebiteľ, reklamácia, zodpovednosť predávajúceho a kupujúceho; kúpna zmluva, zmluva o dielo.
Aktívne ja Podnikanie, dobrovoľníctvo.
Zmluva a ja Predzmluvné vzťahy, zmluvy podľa občianskeho práva.
Autor a ja Autorské právo, ochranná známka, patent, právo duševného vlastníctva.
Sociálny štát a ja Zdravotné a sociálne poistenie, dávky, štátne podpory, príspevky, nároky voči štátu.
Ja ako zamestnanec Brigáda, pracovná zmluva, pracovný pomer, mzda; práva a povinnosti v pracovnom pomere.
Dlhy a ja Ako vzniká dlh, úrok, zmluvná pokuta, súdne trovy, exekúcia, mediácia.
Zločin a trest Trestné právo hmotné, pojmy trestného práva hmotného.
Prečiny a zločiny Delenie trestných činov, trestné činy Krádeže, Týranie blízkej a zverenej osoby, Znásilnenie/Sexuálne násilie, Sexuálne zneužívanie.
Advokácia a sloboda Advokát, jeho postavenie a poslanie. Advokát a sloboda.
Slobodné právne povolania Notárska činnosť; exekútorská činnosť, správcovská činnosť .
Justičný systém v SR Súdy a ich štruktúra, prokuratúra; súdne konanie civilné, trestné.
Systém vlády v SR Parlament, vláda, prezident, voľby a politické strany.
Osobné údaje v 21. st. Ochrana osobných údajov v práve EÚ a SR.
Civilné súdne konanie Od žaloby po právoplatné rozhodnutie.
Trestné súdne konanie Od obžaloby po právoplatné rozhodnutie.
Vyšetrovanie Od prijatia oznámenia po skončenie vyšetrovania.
Exekučné konanie Nútené vymoženie práva.
Spravodlivosť, právo a morálka Čo je spravodlivosť, čo morálka a kde má miesto právo.
8. ročník
Ja ako občan a človek Základné ľudské práva a slobody; ústava SR.
Ja, právo a SR Právo, právny štát, právna istota; spôsobilosť na práva a povinnosti, spôsobilosť na právne úkony.
Justičný systém v SR Súdy a ich štruktúra, prokuratúra; súdne konanie civilné, trestné.
Systém vlády v SR Parlament, vláda, prezident, voľby a politické strany.
Ja a škola Práva a povinnosti žiaka, školy; význam vzdelania.
Ja a moja rodina Moje práva, moje povinnosti, povinnosti rodičov, práva rodičov; rodičovstvo, manželstvo, rozvod.
Zločin a trest Trestné právo hmotné, pojmy trestného práva hmotného.
Spravodlivosť, právo a morálka Čo je spravodlivosť, čo morálka a kde má miesto právo.

9. ročník

Ja, právo a SR Právo, právny štát, právna istota; spôsobilosť na práva a povinnosti, spôsobilosť na právne úkony.
Ja ako občan a človek Základné ľudské práva a slobody; ústava SR.
Justičný systém v SR Súdy a ich štruktúra, prokuratúra; súdne konanie civilné, trestné.
Systém vlády v SR Parlament, vláda, prezident, voľby a politické strany.
Ja a moja rodina Moje práva, moje povinnosti, povinnosti rodičov, práva rodičov; rodičovstvo, manželstvo, rozvod.
Ja a škola Práva a povinnosti žiaka, školy; význam vzdelania.
Aktívne ja Podnikanie, dobrovoľníctvo.
Zmluva a ja Predzmluvné vzťahy, zmluvy podľa občianskeho práva.
Ja ako zamestnanec Brigáda, pracovná zmluva, pracovný pomer, mzda; práva a povinnosti v pracovnom pomere.
Zločin a trest Trestné právo hmotné, pojmy trestného práva hmotného.
Prečiny a zločiny Delenie trestných činov, trestné činy Krádeže, Týranie blízkej a zverenej osoby, Znásilnenie/Sexuálne násilie, Sexuálne zneužívanie.
Trestné súdne konanie Od obžaloby po právoplatné rozhodnutie.
Spravodlivosť, právo a morálka Čo je spravodlivosť, čo morálka a kde má miesto právo.
Vyšetrovanie Od prijatia oznámenia po skončenie vyšetrovania.
Ja ako občan a človek Základné ľudské práva a slobody; ústava SR.
Ja, právo a SR Právo, právny štát, právna istota; spôsobilosť na práva a povinnosti, spôsobilosť na právne úkony.
Systém vlády v SR Parlament, vláda, prezident, voľby a politické strany.
Justičný systém v SR Súdy a ich štruktúra, prokuratúra; súdne konanie civilné, trestné.
Sociálny štát a ja Zdravotné a sociálne poistenie, dávky, štátne podpory, príspevky, nároky voči štátu.
Ja ako zamestnanec Brigáda, pracovná zmluva, pracovný pomer, mzda; práva a povinnosti v pracovnom pomere.
Zmluva a ja Predzmluvné vzťahy, zmluvy podľa občianskeho práva.
Ja ako spotrebiteľ Právne úkony vo svojom mene, spotrebiteľ, reklamácia, zodpovednosť predávajúceho a kupujúceho; kúpna zmluva, zmluva o dielo.
Zločin a trest Trestné právo hmotné, pojmy trestného práva hmotného.
Prečiny a zločiny Delenie trestných činov, trestné činy Krádeže, Týranie blízkej a zverenej osoby, Znásilnenie/Sexuálne násilie, Sexuálne zneužívanie.

Advokácia a sloboda Advokát, jeho postavenie a poslanie. Advokát a sloboda.

Slobodné právne povolania Notárska činnosť; exekútorská činnosť, správcovská činnosť .
Ja a škola Práva a povinnosti žiaka, školy; význam vzdelania.
Ja a moja rodina Moje práva, moje povinnosti, povinnosti rodičov, práva rodičov; rodičovstvo, manželstvo, rozvod.
Zodpovednosť v živote Občianska zodpovednosť, bezdôvodné obohatenie; náhrada škody.
Aktívne ja Podnikanie, dobrovoľníctvo.
Autor a ja Autorské právo, ochranná známka, patent, právo duševného vlastníctva.
Dlhy a ja Ako vzniká dlh, úrok, zmluvná pokuta, súdne trovy, exekúcia.
Osobné údaje v 21. st. Ochrana osobných údajov v práve EÚ a SR.
Civilné súdne konanie Od žaloby po právoplatné rozhodnutie.
Trestné súdne konanie Od obžaloby po právoplatné rozhodnutie.
Vyšetrovanie Od prijatia oznámenia po skončenie vyšetrovania.
Exekučné konanie Nútené vymoženie práva.
Spravodlivosť, právo a morálka Čo je spravodlivosť, čo morálka a kde má miesto právo.
Ja ako občan a človek Základné ľudské práva a slobody; ústava SR.
Ja, právo a SR Právo, právny štát, právna istota; spôsobilosť na práva a povinnosti, spôsobilosť na právne úkony.
Systém vlády v SR Parlament, vláda, prezident, voľby a politické strany.
Justičný systém v SR Súdy a ich štruktúra, prokuratúra; súdne konanie civilné, trestné.
Sociálny štát a ja Zdravotné a sociálne poistenie, dávky, štátne podpory, príspevky, nároky voči štátu.
Ja ako zamestnanec Brigáda, pracovná zmluva, pracovný pomer, mzda; práva a povinnosti v pracovnom pomere.
Zmluva a ja Predzmluvné vzťahy, zmluvy podľa občianskeho práva.
Ja ako spotrebiteľ Právne úkony vo svojom mene, spotrebiteľ, reklamácia, zodpovednosť predávajúceho a kupujúceho; kúpna zmluva, zmluva o dielo.
Zločin a trest Trestné právo hmotné, pojmy trestného práva hmotného.
Prečiny a zločiny Delenie trestných činov, trestné činy Krádeže, Týranie blízkej a zverenej osoby, Znásilnenie/Sexuálne násilie, Sexuálne zneužívanie.
Advokácia a sloboda Advokát, jeho postavenie a poslanie. Advokát a sloboda.
Slobodné právne povolania Notárska činnosť; exekútorská činnosť, správcovská činnosť .
Ja a škola Práva a povinnosti žiaka, školy; význam vzdelania.
Ja a moja rodina Moje práva, moje povinnosti, povinnosti rodičov, práva rodičov; rodičovstvo, manželstvo, rozvod.
Zodpovednosť v živote Občianska zodpovednosť, bezdôvodné obohatenie; náhrada škody.
Aktívne ja Podnikanie, dobrovoľníctvo.
Autor a ja Autorské právo, ochranná známka, patent, právo duševného vlastníctva.
Dlhy a ja Ako vzniká dlh, úrok, zmluvná pokuta, súdne trovy, exekúcia.
Osobné údaje v 21. st. Ochrana osobných údajov v práve EÚ a SR.
Civilné súdne konanie Od žaloby po právoplatné rozhodnutie.
Trestné súdne konanie Od obžaloby po právoplatné rozhodnutie.
Vyšetrovanie Od prijatia oznámenia po skončenie vyšetrovania.
Exekučné konanie Nútené vymoženie práva.
Spravodlivosť, právo a morálka Čo je spravodlivosť, čo morálka a kde má miesto právo.