Článok I. Vymedzenie pojmov

1.1. Prevádzkovateľom internetovej stránky a elektronického obchodu (e-sklep) a predávajúcim je Spoločenstvo poznania, o.z., Poľnohospodárska 10, 821 07 Bratislava, IČO: 42138892.

2.2. Pojmy

– „Predávajúci“- je osoba, ktorá prostredníctvom svojho internetového obchodu, ďalej len „e-sklep“ ponúka na predaj tovar, alebo služby tretej osobe, ďalej len „Kupujúci“ a tento predaj sa realizuje prostredníctvom kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku.

– „Kupujúci“- je každý návštevník e-sklepa, ktorý prostredníctvom e-sklepa vytvoril objednávku.

– „Zmluvné strany“- je spoločné pomenovanie Predávajúceho a Kupujúceho.

– „E-sklep“- je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov.

– „Tovar“- sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-sklepa.

– „Objednávka“- vzniká potvrdením procesu objednávania v e-sklepe výberom  tovarov kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

2.3. Tieto VOP upravujú priebeh obchodu, ktorý prebieha medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý začína v okamihu odoslania záväznej objednávky a končí okamihom prevzatia tovaru a zaplatením za tovar.

2.4. Odoslaním záväznej objednávky vzniká medzi stranami ďalej len „strany“ záväzkovo-právny vzťah, ktorý sa spravuje platným právom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Z.č. 40/1964 Zb. a  zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Z.č. 102/2014 Z.z.

Článok II. Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Predávajúci nie je platcom DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-sklepa v momente vykonania nákupu.

Článok III. Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-sklepe výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 2. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.
 3. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru a teda objednávka sa stáva záväznou.
 4. Záväznú objednávku je možné zmeniť len na základe dohody strán.
 5. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-sklepe automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky. Tento e-mail nie je potvrdením zaplatenia objednávky zo strany kupujúceho, potvrdzuje iba prijatie objednávky. Po zaplatení je kupujúcemu odoslaný potvrdzujúci e-mail o zaplatení objednávky. Po odoslaní tovaru kupujúcemu zo strany predávajúceho, zašle predávajúci kupujúcemu informačný email s oznámením tejto skutočnosti.
 6. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 7. Za tovar v e-sklepe sa platí spôsobmi uvedenými v objednávke, pričom platba prebieha vopred a až po zaplatení predávajúci pristúpi k vybaveniu objednávky.

Článok IV. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 15 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Lehota na dodanie začína plynúť deň, ktorý nasleduje po dni pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 2. Potvrdenie o zaplatení prichádza kupujúcemu bezprostredne po zaplatení platobnou kartou a v prípade platby na účet, po zaplatení na účet. Faktúra (daňový doklad) je zasielaná výhradne elektronicky, a to v emaily potvrdzujúcom vybavenie objednávky.
 3. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom pošty.

Článok V. Storno, reklamácia a odstúpenie od zmluvy

 1. Stornovať objednaný tovar je možné len do doby kým nie je tovar objednaný. Tovar ako je kniha, nie je možné vrátiť späť resp. reklamovať, ak reklamácia nespočíva vo fyzickom poškodení tovaru, ktorú spôsobil predávajúci alebo prepravca.
 2. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Reklamovať tovar môže kupujúci v zmysle reklamačných podmienok. Pre bližšie informácie klikni na Reklamačné podmienky.

Článok VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu,
  2. prevziať objednaný tovar,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, formulár na odstúpenie od zmluvy a návod na obsluhu so záručnými podmienkami.

Článok VII.Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Komisie EU o ochrane osobných údajov a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Pre bližšie informácie o ochrane osobných údajov kliknite na Právne vyhlásenia/Ochrana osobných údajov.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.
 3. Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-sklepa.
 4. Vzťahy neupravené vzťahy vo všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým zákona č. 40/1964 Zb, zákona č. 250/2007 Z.z., zákona č. 102/2014 Z.z., zákona č. 122/2013 Z.z., zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj zákona č. 513/1991 Z.z.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 31. mája 2020.